Lục Tiêu

Tên truyện: Lục Tiêu Noãn Dương Thiển Niệm Văn án:           Thể loại 3P Nhất công lưỡng thụ + bạo dưa + hết sức sủng công + hình thức những đoạn kịch ngắn + HE CP: Lục Tiêu X Hạ Dật & Ngụy Tử Tuấn Nội dung truyện viết về công bị bạo dưa kêu…